Agonija prelaska iz preduzetnika paušalca u preduzetnika knjigaša na ličnoj zaradi!

Svi paušalci znaju da kada u jednoj kalendarskoj godini probiju limit prihoda od 6mil dinara, počev od naredne godine moraju da promene način oporezivanja, odnosno da pređu u tzv. knjigaše.

Probijanje limita od 6mil. u prvoj i drugoj polovini godine

Tačnije, prema Zakonu o porezu na dohodak građana:

  • ukoliko paušalac probije limit od 6 mil. dinara u prvoj polovini godine onda u knjigaša prelazi počev od 01.07. tekuće godine.
  • ukoliko limit od 6 mil. probije u drugoj polovini godine onda u knjigaša prelazi počev od 01.01. naredne godine.

Većina paušalaca limit probije u drugoj polovini godine, pa prema tome, u knjigaša prelaze od 01.01. naredne godine. Ali tu kreće sva agonija.

Dva načina oporezivanja knjigaša

Postoje dva načina oporezivanja preduzetnika u dvojnom knjigovodstvu:

  • preduzetnik knjigaš na tzv. samooporezivanju koji na celokupnu dobit plaća porez 10% i sve doprinose: PIO 24%, zdravstveno 10,15% i nezaposlenost 0,75%
  • preduzetnik knjigaš na ličnoj zarai koji na celokupnu dobit plaća samo porez od 10%. Dok na ličnu zaradu mesečno plaća porez 10% i sve doprinose: PIO 24%, zdravstveno 10,15% i nezaposlenost 0,75%. Visinu lične zarade može odrediti na nivou minimalne osnovice za doprinose koja je trenutno oko 31.000 dinara.

Šta je dobit preduzetnika knjigaša?

Preduzetnik knjigaš mora da beleži u dvojnom knjigovodstvu (kod knjigovođe) sve prihode i rashode. Prihodi su iznosi sa faktura koje šalje klijentima. Rashodi su svi troškovi koje preduzetnik ima u poslovanju, npr. nabavka kancelarijskog materijala, opreme i sl. Takodje, i lična zarada se knjiži kao trošak.

Dobit se računa po formuli:

Prihod – Rashod = Dobit

Primer razlike u plaćanju poreza između dve vrste preduzetnika knjigaša (bez troškova):

Knjigaš samooporezivanjeKnjigaš lična zarada
Prihod10.000.00010.000.000
Rashod0384.000 (trošak lične zarade)
Dobit (prihod – rashod)10.000.0009.616.000
Porez 10%1.000.000961.600
PIO 24%2.400.0000
Zdravstveno 10,15%1.015.0000
Nezaposlenost 0,75%75.0000
Ukupno porez i doprinosi4.490.000961.600
Neto dobit5.510.0009.038.400
% Neto dobiti u Prihodu55%90%

Iz primera je više nego očigledno da je mnogo isplativije biti knjigaš na ličnoj zaradi nego knjigaš na samooporezivanju.

Kako postati knjigaš na ličnoj zaradi?

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, preduzetnici koji prvi put prelaze na isplatu lične zarade moraju podneti obaveštenje Poreskoj upravi preko portala ePorezi i to:

najkasnije do 15.12 tekuće godine za isplatu lične zarade u narednoj godini

I tu za paušalce koji su probili limit od 6 miliona nastupa sva agonija.

Paušalci ne mogu da podnesu Obaveštenje o ličnoj zaradi sve dok ne dobiju Rešenje o vodjenju knjiga. Fizički nije moguće na ePorezima podneti ovo Obaveštenje. Rešenje o vodjenju knjiga donosi poreski inspektor. Što znači da, ukoliko inspektor Rešenje donese nakon 15.12, taj preduzetnik cele naredne godine ne može da bude na ličnoj zaradi.

Prema zakonu, nigde nema ograničenja da preduzetnik paušalac koji od naredne godine prelazi na vodjenje knjiga ne može biti na ličnoj zaradi, ali naravno potrebno je u roku podneti obaveštenje o isplati LZ.

Problem oko podnošenja obaveštenja o isplati lične zarade

Međutim, od strane nekoliko filijala Poreske uprave dobili smo informaciju da paušalac koji prelazi u knjige, ne može naredne godine da bude na ličnoj zaradi, da to prosto nije moguće. Sa druge strane, u nekoliko filijala dobili smo potpuno suprotnu informaciju: da će doneti rešenje o vodjenju knjiga do kraja novembra tekuće godine, i da nakon toga preduzetnik podnese obaveštenje o LZ.

Epilog: Da li ćete od naredne godine biti na ličnoj zaradi zavisi isključivo od vašeg poreskog inspektora za paušal, tj. od toga da li će on na vreme doneti Rešenje o vodjenju knjiga. Smatramo da je ovo vrlo nepravedno prema preuzetnicima paušalcima koji probijaju limit od 6 mil, i prvi put prelaze u dvojno knjigovodstvo.

PSK Tim je dosad uvek uspeo sve naše klijente preduzetnike paušalce da prebaci na vodjenje knjiga sa ličnom zaradom. To zahteva veliku angažovanost tima na konstantnom zvanju Poreske uprave za svakog pojedinačnog klijenta, posete Poreskoj upravi, objašnjavanju do kada mora da se donese Rešenje o vodjenju knjiga i zašto.

Leave a Reply