Porez po odbitku na usluge oglašavanja

Počev od 01.04.2018. godine ne treba da plaćate porez po odbitku za oglašavanje na društvenim mrežama: facebook, instagram, google i sl. Svakako, ukoliko ste imali potvrdu o rezidentnosti ovih kompanija ni do sada niste morali da plaćate porez po odbitku. Ali sada vam više ne treba ni Potvrda.

POREZ NA DOBIT PO ODBITKU

Ukoliko poslujete preko interneta, sigurno često sarađujete sa kompanijama iz inostranstva, bilo da oni za vas obavljaju određenu uslugu, prodaju vam digitalni proizvod i sl. Tada ste, verovatno, često u dilemi da li na takve transakcije, odnosno usluge koje vam pruža to strano pravno lice, treba da platite određeni porez ili ne. Porez koji se plaća nerezidentnim licima naziva se POREZ NA DOBIT PO ODBITKU.

Paušalac ne plaća porez na dobit po odbitku!

Odmah da razjasnimo, ukoliko ste preduzetnik paušalac niste obveznik poreza na dobit po odbitku. Znači, možete da obavljate bilo koje transakcije sa stranim pravnim licima i ne plaćate nikakav porez na dobit po odbitku, jednostavno u zakonu niste navedeni kao obveznik ovog poreza.

Tačnije vaše poslovanje je regulisano Zakonom o porezu na dohodak građana, a ne Zakonom o porezu na dobit.

U delu Zakona o porezu na dohodak građana koji reguliše poreze po odbitku, u članu 104. stoji:

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige obračunava i naplaćuje porez po odbitku na prihode koje ostvaruje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Kako paušalac nije preduzetnik koji vodi poslovne knjige na njega se ne primenjuje zakon o porezu na dobit pravnih lica.

Hajde sada da vidimo:

Ko treba da plaća porez na dobit po odbitku i u kojim slučajevima?

Ovde govorimo samo o porezu po odbitku koji je definisan u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Porez po odbitku koji je definisan prema Zakonu o porezu na dohodak građana nije predmet ovog teksta.

Prema članu 40. Zakona o porezu na dobit ovaj porez se tačno naziva: “porez na dobit po odbitku” – skraćeno je porez po odbitku, koji se plaća po stopi od 20% na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica. Nerezidentno pravno lice je firma registrovana u stranoj državi. Rezidentno pravno lice je firma registrovana u Srbiji.

Usluge na koje se porez po odbitku obračunava i plaća su sledeće:

  1. dividende i udela u dobiti u pravnom licu;
  2. naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (autorska naknada);
  3. kamata;
  4. naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike;
  5. naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.
Kao što vidite usluge oglašavanja, marketinga i sl. nigde nisu navedene, te stoga na njih ne morate obračunavati i plaćati porez po odbitku.

Takođe, u Pravilniku o vrstama usluga…  eksplicitno stoji navedeno da se pod ovim uslugama ne smatraju usluge reklame i propagande, uključujući i usluge oglašavanja.

Dalje ćemo posebno analizirati usluge pod tačkom 2.

Autorska naknada podrazumeva plaćanje naknada za korišćenje autorskih prava na književno, umetničko ili naučno delo; zatim korišćenje patenata, zaštitnog znaka, licence za softver, licence za korišćenje naučne opreme i sl.

Ukoliko plaćate bilo koju od ovih usluga stranom pravnom licu, bez obzira da li npr. softver koristite u zemlji ili inostranstvu, potencijalno ste obveznik poreza po odbitku.

Prva stvar na koju morate proveriti je sledeća:

U kojoj zemlji je sedište inostrane firme kojoj plaćate naknadu?

Dalje morate proveriti da li Srbija sa tom zemljom ima potpisan:

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Ako postoji ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja morate:

  • detaljno pročitati taj ugovor i videti da li je autorska naknada koju vi plaćate oslobođena plaćanja poreza po odbitku. Postoji i mogućnost da niste u potpunosti oslobođeni plaćanja poreza, već ta stopa nije 20%, nego je manja po ugovoru i sl.
  • da biste bili oslobođeni plaćanja poreza ili porez plaćate po manjoj stopi (sve zavisi od ugovora) morate imati potvrdu o rezidentnosti te inostrane firme.

Potvrda o rezidentnosti

Ovu potvrdu vam dostavlja inostrana firma sa kojom sarađujete, ali da bi ona bila validna mora biti prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača. Možete i vi njima poslati naš POR2 obrazac da popune pa vam tada ne treba prevod sudskog tumača. Tek tada ste stekli uslov za oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku.

Zakup servera u inostranstvu

Čest slučaj je da naše firme zakupljuju servere u inostranstvu. Da li ćete plaćati porez po odbitku na zakup servera zavisi pre svega od UGOVORA koji imate sa stranom kompanijom od koje zakupljujete server.

 

Ugovor o zakupu servera

Ukoliko imate ugovor o zakupu i taj server se nalazi u inostranstvu ne plaćate porez po odbitku.

Međutim, ukoliko se server koji zakupljujete nalazi na teritoriji Republike Srbije, u tom slučaju ova usluga potpada pod tačku 4. Zakona, i tada ste u obavezi da svakog meseca prilikom plaćanja usluge obračunate i platite porez po odbitku u roku od tri dana.

Ugovor o autorskoj naknadi

Ukoliko prilikom iznajmljivanja servera sa nerezidentnim licem imate neku vrstu ugovora o autorskoj naknadi, u tom slučaju ova usluga potpada pod tačku 2. Zakona. I tada ste obveznik poreza po odbitku.

10 Comments