Nova pravila oporezivanja za frilensere

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje nam donose potpuno nov način oporezivanja fizičkih lica koja prihode ostvaruju honorarno, odnosno tzv. frilensere.

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Tačnije, govorimo o dva nova načina oporezivanja, odnosno o načinu oporezivanja za:

 • prihode ostvarene u periodu od 01.01.2015.do 31.12.2021.godine i
 • prihode koji će biti ostvarivani počev od 01.01.2022.godine.

Najznačajnije novine u oporezivanju do 31.12.2021. ogledaju se u sledećem:

 • Za sada je obustavljeno podnošenje prijave PP OPO i utvrđivanje poreske obaveze samooporezivanjem.
 • Prema novim pravilima, za prihode ostvarene u periodu od 01.01.2015.do 31.12.2021.godine poreska obaveza će biti utvrđena REŠENJEM Poreske uprave. Do sada je poreska obaveza utvrđivana samooporezivanjem-podnošenjem PP OPO prijave.
 • Neoporezivi deo iznosi 384.000,00 dinara godišnje, što je prosečno mesečno 32.000,00 dinara
 • Normirani troškovi se priznaju u iznosu od 50% ostvarenih prihoda. To znači da na polovinu ostvarenog prihoda ne plaćate apsolutno ništa.
 • Poreska obaveza koja bude utvrđena rešenjem, moći će da se plati u 120 rata. Odloženo plaćanje poreske obaveze na 10 godina. A prva rata dospeva na naplatu drugog narednog meseca u odnosu na Rešenje. Na primer ako je Rešenje doneto u februaru, prva rata dospeva na naplatu 15.04.
 • Za prihode ostvarene u jednoj kalendarskoj godini do iznosa od  768.000,00 dinara, što je prosečno mesečno 64.000,00 dinara, poreska obaveza iznosi 0,00 (nula) dinara. Odnosno ne plaća se ništa.

Radi ilustracije navešćemo jedan primer:

Ako ste ostvarivali prihod kao frilenser u periodu od 01.01.2017.do 31.12.2020.godine u iznosu od 64.000,00 mesečno:

-Vaš godišnji prihod je  768.000,00  dinara (64.000,00 x 12)

-Za 4 godine (od 2017. do kraja 2020.godine) ostvarili ste ukupan prihod od 3.072.000,00 dinara ( 768.000,00 x 4 )

-Neoporezivi iznos godišnje: 384.000,00 dinara. 

-Neoporezivi iznos za 4 godine: 384.000,00 x 4 = 1.536.000,00 dinara

-Normirani troškovi : 50%, što iznosi polovinu od ukupnog prihoda: 3.072.000,00 – (3.072.000,00 / 2) = 1.536.000,00 dinara 

Kolika će biti vaša poreska osnovica?

Ukupan prihod – normirani troškovi – neoporezivi iznos =3.072.000,00 – 1.536.000,00 – 1.536.000,00 = 0,00

Dakle za ostvareni prihod koji u jednoj kalendarskoj godini iznosi do 768.000,00 dinara, nećete morati ništa da platite!

Poređenja radi, prema starim pravilima , samooporezivanjem, vaša poreska obaveza bi iznosila 690.332,40 dinara, što je značajna razlika.

Za ostvarene prihode preko 768.000,00 dinara godišnje, poreska obaveza će biti utvrđena Rešenjem poreskog organa . I platićete porez 20%, pio 25,5% i zdravstvo 10,3% ( zdravstvo samo ako niste osigurani po drugom osnovu ).

Do kraja godine ne podnosite PP OPO

Još uvek nije poznat način na koji će frilenseri obaveštavati poresku upravu o ostvarenim prihodima. Očekuje se da će to biti poznato do sredine septembra ove godine. Pretpostavka je da će biti propisana posebna forma poreske prijave.

Dakle, frilenseri za sada ne podnose PP OPO prijavu, sve dok ne bude poznat način na koji će obaveštavati poresku upravu o ostvarenom prihodu.

Ako ste podnosili PP OPO prijave do sada – nema povraćaja poreza i doprinosa

Fizička lica – frilenseri koji su uredno podneli PP OPO i izmirili svoje poreske obaveze pre stupanja na snagu novih pravila za oporezivanje NEĆE IMATI PRAVO NA POVRAĆAJ. Niti će na bilo koji način biti u povlašćenom položaju u odnosu na frilensere koji svoju poresku obavezu nisu izmirili. Frilenseri koji poresku obavezu nisu izmirili, sada su u značajno povoljnijem položaju od frilensera koji su porez platili po starom.
Te povoljnosti su sledeće:

 • Poreska obaveza će im biti obračunata po značajno povoljnijim uslovima ili je uopše neće ni imati
 • Oslobođeni su bilo kakve prekršajne odgovornosti
 • Oslobođeni su od plaćanja kamate 

Nova pravila od 01.01.2022. godine

Od 01.01.2022.godine poreska obaveza za frilensere će se ponovo utvrđivati samooporezivanjem, ali na drugačiji način nego što se do sada obračunavalo.

Način obračuna poreza će biti znatno nepovoljniji u odnosu na period do kraja 2021. godine.

 • Nema normiranih troškova
 • Poreska prijava će se podnositi kvartalno ( za prvi kvartal, od 01.01.do 31.03.2021.godine poreska prijava će se podnositi do 30.04.2021.godine i tako redom)
 • Neoporezivi iznos će iznositi 54.900,00 dinara kvartalno, odnosno 18.300,00 dinara mesečno. Ovaj iznos će se verovatno promeniti u sledećoj godini jer je to neoporezivi iznos koji se odnosi na obračun zarada i svake godine se menja.  Ako je vaš ukupan ostvareni prihod u jednom kvartalu do tog neoporezivog iznosa od 54.900,00 dinara NEĆETE MORATI DA PODNOSITE PORESKU PRIJAVU.

Još uvek nije definitivno da li će ove zakonske odredbe počev od 2022. godine zaživeti.

Krajem ove godine očekuje se donošenje Zakona o fleksibilnim oblicima rada.

Zakon o fleksibilnim oblicima rada trebalo bi da definitnivno reši probleme poslovanja sa kojima su suočeni frilenseri.