Uputstvo za popunjavanje PP OPO poreske prijave

Verovatno se do sada niste susretali sa podnošenjem poreskih prijava i portalom E-porezi. Taj deo posla vam može zvučati komplikovano.

Upravo u ovom tekstu potrudićemo se da napišemo detaljno uputstvo za popunjavanje PP OPO poreske prijave korak po korak.

U prethodnom tekstu pomogli smo vam da odredite bitne stavke u vezi prihoda iz inostranstva a to su:

 • koju vrstu prihoda ste ostvarili;
 • da li ste u trenutku ostvarivanja prihoda bili osigurani po drugom osnovu (zaposleni, osnivač i sl.) ili ste bili nezaposleni;
 • na koji način da obračunate koji deo novca ostaje vama a koliko ide na porez i doprinose;

Dakle, sada možete preći na naredni korak i podneti poresku prijavu. Predlažemo da prvo napravite evidenciju primljenih uplata po datumima i za svaku posebno izračunajte osnovicu za obračun poreza i doprinosa.

Dva preduslova za PP OPO poresku prijavu

Da biste mogli samostalno da podnesete poresku prijavu PP OPO morate imati:

Ukoliko imate pristup portalu i imate sertifikat vaša “avantura” podnošenja prijava može da počne. Pristupa se na sledeći način:

E-porezi → PODNESI PRIJAVU → unesite vaš PIN

U okviru “IZBORA PRIJAVE” otvara vam se spisak različitih vrsta prijava, ali vas sada zanima samo jedna prijava PP OPO

PP OPO → IZABERI

Otvara se novi prozor u kom prvo birate: “TEKSTUALNI UNOS”. I pred vama su polja u okviru prvog dela:

1.PODACI O PORESKOJ PRIJAVI

1.1→ VRSTA PRIJAVE:

 •  ako podnosite u zakonskom roku (30 dana od dana ostvarivanja prihoda) → birate 1
 •  ako ste  zakasnili sa podnošenjem prijave (prošlo je više od 30 dana) → birate 3.

1.2→ OBRAČUNSKI PERIOD:

 •  u prvo polje upisujete mesec u kom je ostvaren prihod (na primer, ako je u pitanju mart 2019.godine, upisaćete 03) i
 •  u drugo polje upisujete godinu u kojoj je ostvaren prihod.

1.3→ DATUM OSTVARIVANJA PRIHODA:

 • unosite tačan datum kada ste primili uplatu.

1.4 → DATUM DOSPELOSTI PORESKE OBAVEZE:

 •  upisujete datum koji dobijate kada na prethodni datum dodate 31 dan (na primer, ako je datum ostvarivanja prihoda 01.03.2019.godine, ovde ćete upisati datum 01.04.2019.godine).

1.4a → DATUM DO KOJEG JE OBRAČUNATA KAMATA:

 • upisujete datum kada i podnosite prijavu.

Zatim prelazite na deo:

2.-PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU:

2.1 → vaš JMBG

2.2 → vaše ime i prezime

2.3 i 2.4 → vaša adresa

2.5 → vaš JMBG

2.6 → vaš broj telefona

2.7 → vaš e-mail

2.8 ,2.9 i 2.10 → ne popunjavate

Nakon ovoga prelazite na deo 3:

3.-PODACI O NAČINU OSTVARIVANJA PRIHODA:

3.1 → birate na koji način ste primili novac:

 •   ako vam je novac uplaćen na račun birate 1,
 •   ako vam je novac isplaćen u gotovini birate 2 ili
 •   ako ste prihod ostvaraili u nekom drugom obliku birate 3.

3.2 → upisujete broj tekućeg računa samo ako ste na poziciji 3.1 odabrali opciju 1

Kada ste završili sa popunjavanjem polja u trećem delu, kliknite na “SAČUVAJ” koje se nalazi u gornjem desnom uglu.

Otvara vam se novi prozor sa delom:

4.-PODACI O VRSTAMA PRIHODA

u kom je potrebno popuniti sledeća polja:

4.1 → redni broj ( upisujete broj 1)

4.2→ ŠIFRA VRSTE PRIHODA

DRUGI PRIHODI

Ako prihodi NISU od autorskih i srodnih prava, nego su “drugi prihodi” – u okviru ovog dela treba popuniti 3 polja i to na sledeći način:

 1.  u prvo polje upisati 1;
 2.  u drugo polje upisujete jednu od sledećih šifara (u zavisnosti koji ste status imali U TRENUTKU OSTVARIVANJA PRIHODA):
 • 01 – ako ste bili zaposleni,
 • 05 – ako niste bili osigurani ni po jednom osnovu, odnosno ako ste bili nezaposleni,
 • 09 – ako ste bili penzioner fonda zaposlenih,
 • 10 – ako ste bili penzioner fonda samostalnih delatnosti,
 • 12 – ako ste bili vojni penzioner,
 • 13 – ako ste bili poljoprivredni penzioner,
 • 03 – ako ste bili preduzetnik ili
 • 04 – ako ste bili poljoprivrednik i

3. u treće polje upisujete :

 • 601000 – ako ste bili osigurani po drugom osnovu ili
 • 602000 – ako niste bili osigurani po drugom osnovu, odnosno bili ste nezaposleni

AUTORSKA I SRODNA PRAVA

-Ako prihodi JESU od autorskih i srodnih prava:

 U okviru ovog dela treba popuniti tri polja i to na sledeći način:

 1.    u prvo polje upisati 1,
 2.    u drugo polje upisujete jednu od sledećih šifara (u zavisnosti koji ste status imali U TRENUTKU OSTVARIVANJA PRIHODA): 
 • 01 – ako ste bili zaposleni,
 • 09 – ako ste bili penzioner fonda zaposlenih,
 • 10 – ako ste bili penzioner fonda samostalnih delatnosti,
 • 12 – ako ste bili vojni penzioner,
 • 13 – ako ste bili poljoprivredni penzioner,
 • 03 – ako ste bili preduzetnik,
 • 04 – ako ste bili poljoprivrednik ili
 • 05 – ako niste bili osigurani ni po jednom osnovu, odnosno ako ste bili nezaposleni i

3. u treće polje upisujete jednu od sledećih šifara:

 • 301000 – za autorska i srodna prava, ako ste imali osiguranje po drugom osnovu, normirani troškovi 50%,
 • 302000 – za autorska i srodna prava, ako niste imali osiguranje po drugom osnovu, normirani troškovi 50%,
 • 303000 – za autorska i srodna prava, imali ste osiguranje po drugom osnovu, normirani troškovi 43%,
 • 304000 – za autorska i srodna prava, niste imali osiguranje po drugom osnovu, normirani troškovi 43%,
 • 305000 – za autorska i srodna prava, imali ste osiguranje po drugom osnovu, normirani troškovi 34%,
 • 306000 – za autorska i srodna prava, niste imali osiguranje po drugom osnovu, normirani troškovi 34%.

4.3, 4.4 i 4.5 ostavljate prazno.

Za sledeća polja će vam biti potrebni iznosi prihoda, osnovica i poreza koje ste prethodno izračunali.

VAŽNA NAPOMENA:

AKO STE NOVAC PRIMILI U STRANOJ VALUTI, IZNOS U DINARIMA DOBIJATE TAKO ŠTO SREDNJI KURS NBS OD TOG DANA POMNOŽITE SA PRIMLJENIM IZNOSOM, na primer ako ste primili 23.01.2020.godine iznos od 850,66 evra, srednji kurs evra je tog dana bio 117,5552 dinara i vaš prihod u dinarima će iznositi: 850,66 x 117,5552 = 100.000 dinara ) :

4.6 → upisujete ceo iznos koji ste primili (u našem primeru 100.000)

4.7 → upisujete iznos koji ste dobili kao osnovicu za obračun poreza i doprinosa (na primer ako vam je ostvareni prihod 100.000 dinara i normirani toškovi 20%, onda ovde upisujete 80.000). Do ovog iznosa došli smo na sledeći način: 100.000 x 20% = 20.000 dinara normirani troškovi. 100.000 din – 20.000 = 80.000 din. osnovica za oporezivanje.

4.8 → ovde upisujete iznos obračunatog poreza (dobijate tako što iznos iz polja 4.7 pomnožite sa 20%, u našem primeru sa osnovicom za porez u visini od 80.000 dinara iznos poreza bio bi 16.000)

4.9 → popunjavate samo ako je porez plaćen u drugoj državi (napomena: ukoliko jeste plaćen u drugoj državi morate imati dokaz, tj. Uverenje o plaćenim porezima u drugoj državi).

4.10 → ako je polje 4.9 prazno, onda je polje 4.10 isto kao polje 4.8 (u našem primeru 16.000)

4.11 → ovde upisujete isti iznos kao u polju 4.7 ( u našem primeru je to 80.000)

4.12 → ovde upisujete iznos doprinosa za PIO koji dobijate tako što iznos iz polja 4.11 pomnožite sa 25,5% (u našem primeru to bi bilo 80.000 x 25,5% = 20.400)

4.13 → ovde upisujete iznos doprinosa za zdravstveno koji dobijate tako što iznos iz polja 4.11 pomnožite sa 10,3% (u našem primeru to bi bilo 80.000 x 10,3% = 8.240)

4.14 → ne popunjavate.

Sledeći korak je da u gornjem levom uglu kliknete na “SAČUVAJ”, zatim kliknite na “POTPIŠI I PODNESI” → unesite vaš PIN.

Sada vaša prijava dobija status “PODNETA” odnosno “PROKNJIŽENA” ili “ODBIJENA”.

Ako je status vaše prijave “podneta”-“proknjižena”, završili ste podnošenje prijave. Kada kliknete na strelicu pored tog statusa otvara vam se prozor u okviru kog imate opciju “PODACI ZA NALOG ZA PLAĆANJE”. Tu su ispisane detaljne instrukcije za plaćanje prema kojima možete izvršiti plaćanje u bilo kojoj banci.

Ako je status vaše prijave “odbijena” , kliknućete na strelicu pored tog statusa.

a zatim na “LISTA NEPRAVILNOSTI” u kojoj će vam pisati gde ste pogrešili.

U zavisnosti od toga u kom polju je greška, ispravićete i ponovo kliknuti na “POTPIŠI I PODNESI”.

OBRAČUN KAMATE

Ako ste prijavu podneli sa zakašnjenjem (odnosno ako vam je u polju 1.1 oznaka 3) , javiće vam kao nepravilnost to što niste uneli iznose kamata:

Ovo obaveštenje vam dosta olakšava posao jer vas Poreska uprava obaveštava o tačnim iznosima kamata koje treba da unesete. Ne morate se baviti obračunima ili tražiti razne kalkulatore na netu. U našem primeru koji se vidi na slici kamata za zdravstvo iznosi 515,33 dinara, kamata za porez 1000,64 dinara i kamata za PIO 1275,81 dinara.

Zapišite negde iznose kamata i kliknite na “IZAĐI”.

Kliknite na polje “KAMATE” i unesite iznose kamata koje ste zapisali, kao na sledećoj slici:

Zatim kliknite na “SAČUVAJ”.

Sada ste ispravili sve greške i nedostatke i možete kliknuti na “POTPIŠI I PODNESI”→ unesite vaš PIN.

Proverite status podnete prijave.

Ako je status “PROKNJIŽENA” dobro ste obavili posao i uspešno ste podneli vašu PP OPO prijavu.

PODACI ZA PLAĆANJE

Pored statusa “PROKNJIŽENA” kliknite na strelicu. A zatim na opciju “PODACI ZA NALOG ZA PLAĆANJE” gde su vam date detaljne instrukcije po kojima morate izvršiti plaćanje:

 • istog dana kada ste podneli prijavu ako se radi o zakasnelom prijavljivanju prihoda ili
 • do dana dospelosti ako ste prijavu podneli u zakonskom roku (do datuma sa polja 1.4).

Nadam se da ste razumeli kako da podnesete PP OPO prijavu elektronskim putem. Ali to svakako možete uraditi i na propisanom obrascu koji možete fizički predati Poreskoj upravi ili im poslati poštom, ukoliko niste u mogućnosti da odnesete lično.

Ukoliko vam sve ovo i dalje zvuči komplikovano možete angažovati knjigovođu da PP OPO prijave podnese umesto vas.

Kontakirajte nas radujemo se novoj saradnji.

14 Comments

Leave a Reply

twelve − two =