Kako da proverite da li vam poslodavac uplaćuje PIO doprinose?

Na web sajtu PIO fonda možete u svakom trenutku da proverite da li vam poslodavac uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. U nastavku teksta dajemo detaljno objašnjenje i linkove za proveru uplate doprinosa.

Ukoliko ste potpisali ugovor o radu, i poslodavac vas je “prijavio”, to znači da je poslodavac u obavezi da mesečno plaća sledeće doprinose za socijalno osiguranje:

  1. doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje ili skraćeno PIO doprinosi se uplaćuju u korist Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje; na osnovu ovih doprinosa će vam se kasnije obračunavati i isplaćivati penzija.
  2. doprinosi za zdravstveno osiguranje uplaćuju se u korist Fonda za zdravstveno osiguranje i na osnovu toga bi trebalo da imate overenu zdravstvenu knjižicu;
  3. doprinosi za nezaposlenost uplaćuju se u korist Nacionalne službe za zapošljavanje i na osnovu toga od Nacionalne službe za zapošljavanje primate određenu nadoknadu kada ostanete bez posla, određeni broj meseci (u zavisnosti od toga koliko dugo ste radili u kontinuitetu).

U ovom tekstu smo više govorili o visini tih doprinosa i kako se oni obračunavaju u okviru zarade zaposlenog.

Koraci za proveru uplate doprinosa su sledeći:

1. Prvo je potrebno da popunite “Zahtev za izdavanje šifre za pristup podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje” koji izgleda kao na slici dole. Ukoliko vas mrzi da štampate i popunjavate ovaj obrazac kod kuće – ne morate, svakako će vam dati da popunite obrazac kada odete na šalter PIO fonda.

 

https://servisi.pio.rs/gradjani/modules/help/F22Zahtev.pdf
 
2. Zatim uzmete ličnu kartu i odete na šalter PIO fonda- morate da odete lično sa važećom ličnom kartom. U Kraljevu idete na Šalter 1 na drugom spratu (adresa PIO fonda je Vojvode Putnika 5).
Predate Zahtev ukoliko ste poneli od kuće, ili ukoliko niste – kažete na šalteru da želite sami da proveravate da li vam poslodavac uplaćuje doprinose i da vam treba šifra za pristup, daće vam obrazac da popunite. Kada to završite, službenici će vam odmah izdati kovertu sa PIN kodom, i nakon toga možete kući ili u najbliži internet kafe da biste prešli na sledeći korak.
 
3. Zatim idete na sledeći link ispod slike:
https://servisi.pio.rs/gradjani/modules/login/
Kao što vidite ovde treba da unesete vaš JMBG i pin koji ste dobili u koverti, kao i da prekucate verifikacioni kod u polje predviđeno za to.
4. Nakon toga vam se otvara sledeća stranica:

Savetujemo vam da prvo otvorite “Legendu pojmova” koja se nalazi u gornjem meniju. Ona služi za tumačenje podataka koji stoje u Izveštaju – detaljno objašnjava šta koji podatak znači, pa se ovde nećemo zadržavati na tome. Još jedna napomena – iznosi zarade i doprinosa su upisani sa decimalama bez zareza pa ako vam stoji npr. 52532622 to je iznos od 525.326,22 – znači zadnje dve cifre su uvek decimale).

Vi treba da kliknete na “Izveštaj o podacima iz matične evidencije” – uokvireno crvenom bojom na slici gore. I tada dobijate kompletan izveštaj koji se sastoji iz 3 dela:
 

1. Podaci o osiguranju (prijava M1-M3)

Ovde možete videti podatke kada vas je određeni poslodavac prijavio odnosno odjavio sa osiguranja.

2. Podaci o stažu osiguranja, zaradama i visini uplaćenih doprinosa (Prijava M4-M8) 

Ovo je najbitniji deo gde se vidi da li je poslodavac uplaćivao doprinose ili ne. 
Naime, poslodavac je u obavezi da za svaku godinu (do 30.04. tekuće godine za prehodnu godinu) dostavlja PIO fondu tzv. “M4 obrazac – prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike zaposlene”
ili ukoliko je u pitanju osiguranje preduzetnika ili poljoprivrednika onda je knjigovođa bio u obavezi da dostavi obrazac  “M-4/SP – prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike”.
Za svaku godinu koju ste radili kod poslodavca u Izveštaju mora da stoji M4 obrazac i ostali podaci o PIB-u poslodavca, zarada i plaćeni doprinosi.
Ukoliko primetite da za neku godinu ne postoje ovi podaci u Izveštaju, to znači da poslodavac:
  • ili nije bio ažuran pa nije dostavio ovaj obrazac PIO fondu na vreme
  • ili nije uplaćivao doprinose pa nije ni mogao da dostavi M4 obrazac – jer ovo je podatak o visini plaćenih doprinosa.

 

3. Spisak poslodavaca

Ovo je spisak osnovnih podataka o poslodavcima koji su vas prijavljivali na PIO osiguranje.

Zašto mi je bitno da za sve godine rada imam M4 obrazac u Izveštaju?

Ovo je bitno zato što je to osnov za obračun penzije. Znači ukoliko PIO fondu nisu dostavljeni M4 obrasci za sve godine za koje ste bili u radnom odnosu, imaćete problem prilikom ostvarivanja prava na penziju. PIO fond neće moći da vam obračuna i isplaćuje penziju ukoliko poslodavac nije uplaćivao doprinose i uredno podnosio M4 obrasce.

Napomena:
Poslodavac može redovno da vam isplaćuje neto zaradu, a da istovremeno uopšte ne plaća doprinose. Takođe, poslodavac koji ima više zaposlenih ne može da plaća doprinose samo za jednog zaposlenog, već mora da plaća doprinose za sve, i da podnese M4 prijavu za sve zaposlene u datoj godini.
Izuzetak postoji u slučaju kada jedan zaposleni ide u penziju a poslodavac mu nije uplatio doprinose. Tada poslodavac može uplatiti doprinose samo za tog zaposlenog kako se ne bi dugo čekalo na odobravanje penzije. Službenici PIO fonda kontaktiraju poslodavca i nalažu mu da to učini.

Šta da radim ukoliko primetim da mi poslodavac nije uplaćivao doprinose?

Prvo proverite sa svojim poslodavcem ili njegovim knjigovođom da li je zaboravio da podnese M4 obrazac i da li je uopšte uplaćivao doprinose – ukoliko imate tu slobodu.
Ukoliko nemate slobodu pred vašim poslodavcem (što je verovatno kod većine), nažalost ne postoji puno toga što radnik može da učini u ostvarivanju svojih prava.
Naime, Poreska uprava je dužna da kontroliše naplatu doprinosa, ali da ona radi svoj posao kako treba, radnik ne bi ni imao problem. Odnosno, ne bi se dešavalo da poslodavac i po nekoliko godina ne plaća PIO doprinose i za to ne snosi nikakvu kaznu.
Ne možete podneti tužbu sudu, jer će sud odbaciti tužbu zbog nenadležnosti, jer je nadležna opet Poreska uprava.
Znači ostaje vam da prijavite poslodavca Inspekciji rada i da se žalite Poreskoj upravi na nešto što je ona trebala da predupredi.
Ili da čekate da podnesete zahtev za penziju pa da uporno dosađujete službenicima u PIO fondu da se vaš status reši.
Znači, zakonski bi sve trebalo dobro da funkcioniše po radnika, ali u stvarnosti su radnici u prilično neravnopravnom položaju u odnosu na poslodavca.

I još malo o zastarelosti:

Potraživanja za doprinose za obavezno socijalno osiguranje ne zastarevaju – prema članu 114e Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je u primeni od 01.01.2016. godine.
Pišite u komentarima kakva su vaša iskustva u vezi sa neplaćenim doprinosima, možda pomognete nekom ko tek treba da se suoči sa tim problemom.

One Response

Leave a Reply

three × 5 =