Da li Zakonski zastupnik udruženja mora da plaća socijalne doprinose koji iznose oko 6000 din. svakog meseca?

 

 
 
 
 
 
 
 

Ne mora, a sada ću vam reći i zašto…

Osnovali ste Udruženje (sportsko udruženje, udruženje građana i sl.) i stekli ste status pravnog lica. Prijavljeni ste u Agenciji za privredne registre što znači da imate matični broj Udruženja. Prijavljeni ste i u Poreskoj upravi što znači da imate PIB. 

Nemate ni jednog zaposlenog. Međutim, po zakonu svako Udruženje mora da ima svog Zakonskog zastupnika koji predstavlja Udruženje pred trećim licima. Lice koje je Zakonski zastupnik uglavnom je i jedan od osnivača Udruženja. 

Doprinosi za socijalno osiguranje 

…regulisani su Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranjeObavezno socijalno osiguranje čine:

  • penzijsko i invalidsko osiguranje
  • zdravstveno osiguranje
  • osiguranje za slučaj nezaposlenosti

 Između ostalog, ovaj Zakon definiše ko sve mora da plaća obavezno socijalno osiguranje. Svi znamo da obavezno socijalno osiguranje mora da plaća zaposleni (odnosno poslodavac to radi umesto njega), preduzetnik i sl. Međutim, Zakon definiše i to da su obveznici doprinosa za socijalno osiguranje i  osnivači, odnosno zakonski zastupnici privrednog društva.  

Postavlja se pitanje da li vi kao Zakonski zastupnik Udruženja morate da plaćate doprinose za socijalno osiguranje, odnosno da li Udruženje kao pravno lice mora da plaća doprinose za vas, samo zato što ste Zakonski zastupnik Udruženja. 
Da bismo ovo razjasnili krenimo prvo od…

Razgraničenja Udruženja i Privrednog društva.

 
Udruženja su regulisana Zakonom o udruženjima. Prema ovom zakonu:

“Udruženje jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.”

 Privredna društva su regulisana Zakonom o privrednim društvima. Prema ovom zakonu:

“Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti.”

Znači i Udruženja i Privredna društva su pravna lica ali je osnovna razlika između njih to što su Udruženja nedobitne organizacije a Privredna društva su dobitne organizacije. Znači, prevashodno se razlikuju po cilju radi koga se osnivaju.

E sad, postoje i Udruženja koja su osnovana radi sticanja dobiti kao što su Sportsko privredno društvo i za njih važe ista pravila kao za Privredna društva, i shodno tome njih reguliše Zakon o privrednim društvima. Mi ovde pričamo samo o Udruženjima koja su nedobitne organizacije, kao što je većina sportskih društava, udruženja građana sl.

Ako se kaže da su obveznici doprinosa za obavezno socijalno osiguranje osnivači, odnosno zakonski zastupnici privrednog društva, zaista se i misli samo na privredna društva, a ne na sve zakonske zastupnike ili na sva pravna lica koja su registrovana i imaju PIB. 

Da ponovim još jednom:

Zakonski zastupnik Udruženja koji nije zaposlen u svom Udruženju, niti prima od Udruženja bilo kakvu naknadu (npr. po ugovoru o delu, autorski honorar i sl.) ne mora da plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ukoliko ste pak Zakonski zastupnik Udruženja i u tom istom Udruženju ste zaposleni, odnosno imate ugovor o radu sa vašim Udruženjem, onda ste obveznik doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ali kao zaposleni. 

Pišite u komentarima ukoliko imate dodatnih pitanja vezi ovog teksta.

Ovde pročitaje: Koje sve poreze mora da plaća Sportska organizacija.

One Response