Koje sve poreze mora da plaća sportska organizacija?

U ovom tekstu ćemo razmotriti koje sve obaveze po osnovu poreza mogu da se jave kod sportskih organizacija koje su osnovane kao nedobitne organizacije. 

 
 
 
 Napominjem da ovde ne razmatramo aspekt Poreza na dodatu vrednost, jer polazim od pretpostavke da većina nedobitnih sportskih organizacija nije u sistemu PDV-a.
 

Koje prihode može da ostvaruje sportska organizacija?

  1. Prihodi od članarina;
  2. Prihodi od donacija;
  3. Prihodi od sponzorstava;
  4. Prihodi od zakupnina;
  5. Prihod po osnovu prodaje ulaznica;
  6. Prihodi po osnovu pružanja usluga ili prodaje proizvoda na tržištu.

Prihod od članarina

Ukoliko ste sportska organizacija koja ostvaruje prihod samo i isključivo od članarina svojih članova ne morate da plaćate nikakav porez. 
Ukoliko osvarujete prihod i po nekim drugim osnovama, čitajte dalje ovaj tekst. 

Prihodi od donacija

Kada sportska organizacija primi donaciju, odnosno poklon u novcu, opremi i sl, ima obavezu da plati porez na poklon koji iznosi 2,5% prema Zakonu o porezima na imovinu. Znači, morate podneti poresku prijavu za porez na poklon nadležnoj Poreskoj upravi, koja će doneti Rešenje o porezu na poklon koji vi morate da platite. 
 
Sada ćemo razmotriti neke izuzetke od ovog pravila, odnosno kada to sportska organizacija ne mora da plati porez na poklon.
 
Ukoliko ste dobili donaciju od jednog istog pravnog ili fizičkog lica u novcu u jednoj kalendarskoj godini u iznosu do 100.000 dinara ne plaćate porez na poklon, jer se to davanje i ne smatra poklonom sa aspekta Zakona o porezima na imovinu. 
 
Znači, možete da dobijete po 100.000 dinara od više različitih pravnih lica u toku kalendarske godine i na to ne plaćate porez. Ali ako od jednog pravnog ili fizičkog lica dobijete 100.001 dinara u toku kalendarske godine (može to da bude i više iznosa pojedinačno, ali u zbiru da prelaze 100.000 din) plaćate porez na poklon na ceo iznos.
 
Porez na poklon ne plaćate ni u slučajevima kada donaciju dobijete iz sledećih izvora (bez obzira na iznos):
  • Fond ili fondacija;
  • po međunarodnim ugovorima koje je zaključila RS;
  • od Republike Srbije, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave.
Tačnije, ukoliko iz ovih izvora dobijete donaciju, oslobođeni se plaćanja poreza. Ali pazite, morate da podnesete poresku prijavu za porez na poklon, navedete razlog oslobođenja i onda vam Poreska uprava donese rešenje o oslobođenju od poreza na poklon.
 

Prihodi od sponzorstava

Sponzorstvo se razlikuje od donacija u tome što, kod sponzorstva, sponzor očekuje određenu protivuslugu od vas, kao npr. reklamiranje sponzora, što je definisano ugovorom o sponzorstvu. Iz tog razloga se prihod od sponzorstva tretira kao prihod ostvaren od pružanja usluga na tržištu, o kome ću reći nešto više u nastavku.

Prihodi od zakupnina 

Ukoliko kao sportska organizacija posedujete određeni objekat (sportska hala, teretana i sl.) i vršite izdavanje termina u tom objektu trećim licima, tada ostvarujete prihod od zakupnina.
 
Na prihod od zakupnina plaća se porez na prihode od nepokretnosti, shodno Zakonu o porezima na dohodak građana, u visini od 20% od iznosa zakupnine (umanjeno za normirane troškove u visini od 25%).
 
Ovaj prihod, na kraju godine, ulazi i u obračun osnovice za porez na dobit.

Prihod po osnovu prodaje ulaznica

Ukoliko za sportske utakmice, manifestacije i sl. naplaćujete ulaznice trećim licima, ovaj prihod se takođe smatra prihodom od pružanja usluga na tržištu i ulazi u obračun osnovice za porez na dobit.

Prihodi po osnovu pružanja usluga ili prodaje proizvoda na tržištu

Kada sam pobrojala neke najčešće oblike prihoda koje može da ostvari sportska organizacija, tu sam navela i prihod od sponzorstava i prihod od prodaje ulaznica. Ovi prihodi se se sa poreskog aspekta tretiraju kao prihod od pružanja usluga.
 
Znači, bilo koje usluge da pružate trećim licima kao sportska organizacija, iako ste nedobitna organizacija, to se tretira kao prihod od pružanja usluga. Ovaj prihod ulazi u obračun poreske osnovice za porez na dobit. Isto tako ukoliko prodajete neke proizvode (npr. majice sa logom sportskog društva) to se takođe tretira kao prihod od prodaje proizvoda na tržištu.
 

Da li ćete na kraju godine platiti porez na dobit ili ne?

 
Nedobitna organizacija (samim tim i sportska organizacija) porez na dobit plaća na dobit koju je ostvarila na tržištu. Odnosno, po osnovu pružanja usluga ili prodaje proizvoda na tržištu.
 
Porez na dobit obračunava se i plaća na osnovu Zakona o porezu na dobit pravnih lica. 
 
E sad, pretpostavlja se da ste vi u vezi sa ovim pružanjem usluga i prodajom proizvoda na tržištu imali i određene troškove. I upravo stavljanjem u odnos tih troškova i prihoda (prihodi – troškovi) dobija se dobit koja se na kraju oporezuje. 
 
Međutim, ukoliko je dobit koju ste ostvarili na kraju godine manja od 400.000 dinara, možete da budete oslobođeni plaćanja poreza na dobit.
 

Uslovi za poresko oslobođenje

 
Da biste stvarno bili oslobođeni morate da ispunite još neke uslove, prema članu 44. Zakona o porezu na dobit pravnih lica:

“1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima;
2) godišnji iznos ličnih primanja koja isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima nije veći od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;
3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica;
4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.”

Znači, svi ovi uslovi moraju kumulativno da budu ispunjeni. I dobit da bude manja od 400.000 dinara, da biste ostvarili pravo na poresko oslobođenje. 
 
Ali pazite, Poreskoj upravi, svakako, morate da podnesete poreski bilans i poresku prijavu.
 
Pišite u komentarima ukoliko imate dodatnih pitanja vezi ovog teksta.

Ovde pročitajte: Da li Zakonski zastupnik sportskog udruženja mora da plaća doprinose.
 
 
 

6 Comments