Da li je isplata bonusa zaposlenom osnivaču povoljnija od isplate dividende

Ukoliko ste osnovali doo i istovremeno ste zaposleni u svom doo verovatno će vam biti od koristi da znate da je poreski povoljnije rešenje da na kraju godine isplatite sebi bonus umesto ostvarivanja dobiti i isplate dividende.

Evo i kako…

U slučaju da vaš doo uspešno posluje, odnosno da ostvaruje određeni profit na kraju godine, osnivač koji je zaposlen u svom doo taj profit može raspodeliti na dva načina:

  • isplatom dividende
  • isplatom bonusa – uvećane zarade
Isplata dividende

Ukoliko je doo na kraju godine ostvarilo dobit, na tu dobit prvo treba da plati porez na dobit u visini od 15%, a tek nakon toga osnivač može da isplati dividendu, i to tako što plati još 15% poreza na dividendu.

Znači u slučaju da se osnivač odluči na isplatu dividende plaća

15% + 15% poreza.

Na primeru to izgleda ovako:

5.000.000 dobit na kraju godine

15% x 5.000.000 = 750.000 dinara porez na dobit

5.000.000 – 750.000 = 4.250.000 ostaje za dividende

15% x 4.250.000 = 637.500 dinara porez na dividende

4.250.000 – 637.500 = 3.612.500 dinara koji se isplaćuju osnivaču kao dividenda.

Znači na našem primeru od 5 miliona dobiti na kraju godine osnivaču ostaje 3.612.500 dinara kada plati sve poreze ili 72%.

Isplata bonusa

Osnivač koji je zaposlen u svom doo umesto isplate dobiti ima još jednu mogućnost povlačenja sredstava iz preduzeća, a to je isplata bonusa. Videćemo da je ovo povoljnija varijanta za osnivača.

Isplatom bonusa umesto dividende, praktično se umanjuje dobit preduzeća. Zarada (pa i bonus) evidentira se kao trošak, što znači da se uvećavaju rashodi a samim tim umanjuje dobit preduzeća.

Da bi isplatio bonus osnivač pre svega mora doneti odluku o isplati uvećane zarade u datom mesecu. Obično je to u mesecu decembru iz razloga što se tada već zna poslovni rezultat preduzeća. Iznos bonusa u datom mesecu se dodaje na platu osnivača, i sve zajedno se tretira kao plata u tom mesecu. Ovo dalje znači da se na bonus plaćaju isti porezi i doprinosi kao na platu.

Kako je onda bonus povoljnija varijanta?

Znamo da su porez i doprinosi na platu veliki, tačnije na bruto 1 platu plaća se sledeće:

  • 10% poreza na zarade
  • 14% PIO doprinosa na teret zaposlenog
  • 11,5% PIO doprinosa na teret poslodavca
  • 5,15% doprinosa za zdravstveno na teret zaposlenog
  • 5,15% doprinosa za zdravstveno na teret poslodavca
  • 0,75% doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog

Sve ukupno porez i doprinosi na bruto 1 zaradu iznose čitavih 46,55% (10% porez i 36,55% doprinosi). I kod plata koje su ispod 360.000 bruto ovo je zaista nepovoljno.

Međutim, u Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (član 41. i 42. Zakona) propisana je najviša osnovica doprinosa. Trenutno, u momentu pisanja ovog teksta najviša osnovica doprinosa iznosi: 368.590 dinara.

Šta je najviša osnovica doprinosa?

… i kakve veze ona ima sa bonusom?

Najviša propisana osnovica doprinosa podrazumeva da u momentu isplate prihoda fizičkom licu, bez obzira na visinu tih prihoda, za obračun doprinosa primenjuje se najviša osnovica doprinosa.

Na našem primeru od 5 miliona to praktično znači sledeće:

stopa doprinosa u visini od 36,55% primenjuje se samo na iznos od 368.590 dinara. Na iznos preko max osnovice doprinosa plaća se samo 10% poreza. Tačnije na iznos preko max osnovice doprinosa ne obračunavaju se, niti se plaćaju, bilo kakvi doprinosi.

Na primeru to izgleda ovako:

5.000.000 Bruto 1 zarada osnivača

10% x 5.000.000 = 500.000 porez na zarade

36,55% x 368.590 = 134.720 dinara doprinosi na max osnovicu

5.000.000 – 500.000 – 134.720 = 4.365.280 dinara neto koji se isplaćuje osnivaču

Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana

Na ovaj neto iznos bonusa koji se isplaćuje osnivaču, osnivač kao fizičko lice treba da plati još godišnji porez na dohodak građana na sledeći način:

2.729.304 dinara neoporezivi iznos kod godišnjeg poreza na dohodak građana (u momentu pisanja teksta)

363.907 dinara iznos ličnog odbitka za poreskog obveznika

4.365.280 – 2.729.304 – 363.907 = 1.272.069 dinara osnovica za godišnji porez na dohodak građana

1.272.069 x 10% = 127.207 dinara godišnji porez na dohodak građana

4.365.280 – 127.207 = 4.238.073 dinara neto koji ostaje osnivaču nakon plaćanja svih poreza.

Znači na našem primeru od 5 miliona dobiti na kraju godine osnivaču ostaje 4.238.073 dinara kada plati sve poreze ili 85%.

To je čak za 625.573 dinara više u odnosu na slučaj isplate dividende.

Podsetimo se kod isplate dividende osnivaču je ostajalo 3.612.500 dinara.

Šta ćete isplatiti: dividendu ili bonus? Pišite u kometarima.

42 Comments