KPO knjiga paušalno oporezovanih preduzetnika

Ažurirano 23.01.2019. godine

Knjiga o ostvarenom prometu ili KPO knjiga je obrazac koji moraju da popunjavaju paušalno oporezovani preduzetnici. I to je jedina vrsta „knjigovodstva“ koju paušalci vode.

KPO obrazac definisan je „Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva“.  Po ovom Pravilniku tačan naziv KPO knjige je: „Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih preduzetnika“.

KPO knjiga izgleda ovako:

U ovu knjigu se unose svi prihodi koje paušalac ostvari od prodaje proizvoda ili pružanja usluga.

Paušalac ima obavezu da vodi evidenciju samo o prihodima, ne i o troškovima.

Obrazac KPO možete odštampati pa popunjavati ručno, ili napraviti u excelu pa tu unositi podatke. KPO knjigu vodite na godišnjem nivou znači posebni listovi ili sheet-ovi za period 01.01.20xx-31.12.20xx. Ovo je bitno zbog poreske, jer vam oni mogu tražiti KPO knjigu za određenu kalendarsku godinu.

Bitno je da kada vam poreska traži KPO knjigu na kraju unesete vaš pečat i potpis, kao na slici:

Na osnovu čega unosim prihode u KPO knjigu?

U knjigovodstvu, svaka poslovna promena, se knjiži na osnovu odgovarajućeg dokumenta koji služi kao tzv. podloga za knjiženje. Isto tako je i kod popunjavanja KPO knjige.

Dokument na osnovu koga unosite podatak u KPO knjigu je RAČUN (faktura).

Znači kada god prodate proizvod ili pružite uslugu fizičkom ili pravnom licu za odgovarajuću nadokadu, vi tom licu morate da izdate RAČUN.

Izgled računa

Izgled računa definisan je Zakonom o PDV-u koji kaže:

“Račun naročito sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;

2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;

3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;

4) vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;

5) datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;

6) iznos osnovice;

7) poresku stopu koja se primenjuje;

8) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;

9) napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;

10) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.”

Kako vi kao paušalac niste obveznik PDV-a, ne morate da imate sve ove elemente Računa u skladu sa zakonom o PDV-u. Ali ipak, izgled vašeg računa definisan je Zakonom o zašiti potrošača, tačnije članom 12. Prema ovom Zakonu vaš račun mora da sadrži sledeće elemente:

  1. Naziv ili poslovno ime, adresa i PIB radnje (ovo su podaci iz registracije APR-a)
  2. Podatke o prodatoj robi odnosno pruženoj usluzi
  3. Prodajnu cenu za svaki pojedinačni proizvod ili uslugu koju naplaćujete po računu
  4. Datum izdavanja računa
Bez pečata i potpisa

Vaš Račun ne mora da sadrži pečat i potpis već samo identifikacionu oznaku lica koje je odgovorno za sastavljanje računa, a to ste naravno vi kao preduzetnik.

Znači na kraju računa možete da napišete Račun izdao: Ime i Prezime. I to je to prebacite račun u PDF i šaljete vašim kupcima, bez štampanja papaira.

Formu Računa možete napraviti u excel-u ili nekom drugom programu a možete naći i na netu neki besplatan program za izdavanje računa.

Račun u evrima

Ukoliko izdajete račun u valuti EVRO, svakako u KPO knjigu unosite iznos računa u dinarima. Ovde je bitan kurs po kome preračunavate evro u dinare. Prema članu 41. Zakona o deviznom poslovanju za potrebe knjigovodstva i statistike uvek se koristi zvaničan srednji kurs dinara koji možete videti na sajtu NBS.

Znači kada izdajete račun u evrima preračunavate evro u dinare prema zvaničnom srednjem kursu dinara na dan prometa dobara i usluga.

Da sumiramo kako izgleda knjiženje kod paušalca:

  • Napravite formu vašeg Računa koji izdajete korisnicima;
  • Za svaki proizvod koji prodate ili uslugu koju pružite izdajete račun korisnicima;
  • Taj račun unosite u KPO knjigu po redosledu onako kako ste izdavali račune;
  • KPO knjigu vodite odvojeno za svaku kalendarsku godinu;
  • Ako račun izdajete u papirnoj formi, sve izdate račune čuvate u registratoru;
  • Ako račun šaljete mail-om, sve izdate račune čuvate u posebnom folderu;

44 Comments