Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine ili popularnije EKOLOŠKA TAKSA

Ažurirano 07.05.2019.

Ko propisuje Naknadu i na osnovu kojih zakona? Za šta se sve plaća Naknada i ko sve treba da plaća? Koji je maksimalni iznos Naknade?

 
pixabay.com green earth
Životna sredina na teritoriji Republike Srbije regulisana je Zakonom o zaštiti životne sredine.
Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine ili popularnije ekološka taksa bila je regulisana članom 87. Zakona o zaštiti životne sredine do 31.12.2018. godine. Međutim, počev od 01.01.2019. godine ova Naknada regulisana je članom 134. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.
 

Ko propisuje Naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine?


Jedinica lokalne samouprave propisuje naknadu. To znači da je naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine prihod lokalne samouprave (tj. grada u kome živite) i ona je nadležna za donošenje odluke o plaćanju naknade. Lokalna samouprava može da propiše ovu naknadu a i ne mora. Ukoliko je propiše, to mora da učini na osnovu odgovarajućih zakona. U ovom slučaju, pre svega mora da se pridržava Zakona o zaštiti životne sredine, kao i Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kao i sledećih zakona:  

Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano je da skupština opštine utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada (član 32 tačka 3.) 

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da ja jedinici loklane samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji, u koje, između ostalog, spadaju i druge naknade u skladu sa zakonom (član 6.) Stope izvornih prihoda kao i način i merila za određivanje visine lokalnih aksi i naknada utvrđuje skupština jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, a odluka se donosi nakon održavanja javne rasprave.

Odluka se može menjati najviše jedanput godišnje i to u postupku utvrđivanja budžeta jedinice lokalne samouprave za narednu godinu. (član 7).Takođe, kada jedinica lokalne samouprave donese Odluku o naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine, ona mora da pribavi saglasnost odnosno mišljenje Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.

Za šta se sve plaća Naknada i ko mora da je plaća?


Odredbom člana 134. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara Naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine počev od 01.01.2019. plaća:

1. pravno lice ili preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu.

2. vlasnik teretnih vozila, odnosno lica koja obavljaju transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju.

Znači nema više naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine po osnovu:  “korišćenja stambenih i poslovnih zgrada, stanova i poslovnih prostorija za stanovanje, odnosno obavljanje poslovne delatnosti, kao i za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti “

Ovo znači da ukoliko ste vlasnik kuće, stana, poslovnih prostorija i slično,VIŠE NISTE U OBAVEZI da plaćate Naknadu. Takođe, ukoliko određeni objekat (stambeni ili poslovni) izdajete po osnovu Ugovora o zakupu, vaš zakupac NIJE U OBAVEZI da plaća naknadu.

Pravna lica i preduzetnici

Tačnije, obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine su uglavnom samo pravna lica i preduzetnici, i to oni koji obavljaju delatnost koja utiče na životnu sredinu.

Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinuodređuje koja pravna lica i preduzetnici su obveznici Naknade.

Maksimalni iznos Naknade…

pixabay.com pollution
 

Već sam rekla da jedinica lokalne samouprave propisuje naknadu. Ona uvrđuje visinu, rokove, obveznike, način plaćanja naknade i olakšice za određene kategorije obveznika. Međutim, lokalna samouprava nije baš potpuno samostalna prilikom utvrđivanja visine naknade.

Najviši iznos mesečne naknade koji lokalna samouprava može da odredi iznosi:

1. za pravna lica i preduzetnike – po osnovu obavljanja određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu – 0,4% ostvarenog prihoda na godišnjem nivou – član 137. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. 

2. po osnovu transporta 100 dinara po toni tereta – član 190. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. 

I na kraju da napomenem, sredstva koja lokalna samouprava prikupi od Naknade koriste se namenski za zaštitu i unapređenje životne sredine skladu sa lokalnim akcionim i sanacionim planovima.  

Pišite u komentarima ukoliko imate dodatnih pitanja vezi ovog teksta.