Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava

Najčešći slučajevi kada se plaća porez na prenos apsolutnih prava je prilikom kupovine “polovnog” stana i prilikom kupovine polovnog motornog vozila. Regulisan je Zakonom o porezima na imovinu.

PDV ili porez na prenos apsolutnih prava
PDV ide na nov stan ili automobil!

Ono što je bitno da znate jeste sledeće:

 • Kada kupujete stan od investitora – odnosno vi ste prvi vlasnik stana, tada plaćate PDV. Investitor vam izdaje račun u kome je obračunat PDV. U tom slučaju ne plaćate porez na prenos apsolutnih prava. Ove dve vrste poreza se međusobno isključuju.
 • Kada kupujete novi automobil takođe plaćate PDV, a ne porez na prenos apsolutnih prava.
Porez na prenos apsolutnih prava ide na “polovan” stan ili automobil!

Međutim, prilikom svake naredne prodaje “polovnog” stana ili automobila plaća se porez na prenos apsolutnih prava. PDV se više ne plaća.

Znači PDV se plaća samo prilikom prve prodaje odnosno kupovine (novog stana ili automobila), a prilikom svake naredne prodaje odnosno kupovine plaća se porez na prenos apsolutnih prava.

Stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5%.

Sa aspekta Zakona obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac.

To znači da je prodavac u obavezi da podnese poresku prijavu prilikom prodaje stana. Međutim, u praksi se, ugovorom najčešće, ova obaveza prevaljuje na kupca. Što znači da je kupac u obavezi da podnese poresku prijavu i da plati porez na prenos apsolutnih prava.

Obrazac na kome se podnosi poreska prijava poreza na prenos apsolutnih prava je PPI4.

Rok u kome morate podneti poresku prijavu je 30 dana od momenta zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Oslobođenja od plaćanja poreza

U članu 31. Zakona o porezima na imovinu nabrojana su sva poreska oslobođenja.

Ovde ću se bazirati samo na oslobođenju od plaćanja poreza koje možete ostvariti prilikom kupovine prvog stana, jer je to najčešći slučaj.

Kupovina prvog stana
Kupovina prvog stana

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća fizičko lice prilikom kupovine prvog stana za površinu do 40m2. Oslobođenje možete ostvariti i na svakog člana domaćinstva po 15m2, ukoliko nemaju u svojini nepokretnost na teritoriji RS.

Na primer : živite sa suprugom, kupujete stan od 60m2, nemate nepokretnosti u svojini na teritoriji RS. Vi kao kupac ostvarujete oslobođenje od plaćanja poreza na 40m2, i na suprugu ostvarujete oslobođenje za 15m2. Znači, platićete porez na prenos apsolutnih prava na 5m2.

Da biste ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza, morate prikupiti odgovarajuću dokumentaciju i dostaviti istu uz poresku prijavu PPI4.

Napominjem još jednom: kada vi kao kupac popunjavate poresku prijavu PPI4 unosite sve podatke prodavca- njegovo ime i prezime, adresu i sl. jer prema Zakonu poreska duži njega za taj porez.

Dokumentacija koju kupac prilaže je sledeća:
 1. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – original ili overena fotokopija
 2. Izjava kupca na obrascu IKPS – PPAP – overeno kod notara
 3. Ugovor ili rešenje na osnovu koga je prodavac postao vlasnik nepokretnosti – fotokopija;
 4. Uverenje MUP-a o kretanju adrese kupc počev od 2006. godine;
 5. Uverenje lokalne poreske administracije na opštini na kojoj kupac ima prebivalište o neposedovanju imovine; ako ste živeli na više opština onda predajte ovo uverenje za svaku opštinu posebno;
 6. Uverenje o državljanstvu kupca;
 7. Izvod iz matične knjige rođenih kupca;
 8. Očitana lična karta kupca;

Gore pobrojana dokumentacija se odnosi na oslobođenje od plaćanja poreza za 40m2 na ime kupca. Za svakog člana domaćinstva za koga se oslobađate po 15m2 od plaćanja poreza potrebno je priložiti sledeće:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Za supružnike izvod iz matične knjige venčanih;
 3. Uverenje o državljanstvu;
 4. Očitana lična karta;
 5. Za maloletna lica – overena fotokopija prijave prebivališta;
 6. Uverenje MUP-a o kretanju adrese kupc počev od 2006. godine;
 7. Uverenje lokalne poreske administracije na opštini na kojoj član domaćinstva ima prebivalište o neposedovanju imovine; ako ste živeli na više opština onda predajte ovo uverenje za svaku opštinu posebno;

Poreska prijava PPI4 podnosi u Poreskoj upravi u opštini na kojoj se nalazi nepokretnost.

Elektronska ili fizička predaja poreske prijave?

Pravna lica poresku prijavu PPI4 podnose elektronski preko portala ePorezi počev od 01.01.2018. godine.

Dok fizička lica mogu da biraju tj. mogu da podnesu elektronski ili neposredno u filijali PU, ili čak poštom. Svakako, ako vi kao kupac popunjavate PPI4, a ona mora da glasi na prodavca, morate je dostaviti ručno, ne možete elektronski.

U nastavku možete preuzeti PPI4 koja važi od 01.01.2019. godine:

Takođe, podsećam vas da kada kupite nepokretnost morate podneti i poresku prijavu za porez na imovinu na obrascu PPI2.

Više o porezu na imovinu pročitajte OVDE.

2 Comments