Šta poslodavac mora da vam isplaćuje pored osnovne zarade?

Poslodavac je u obavezi da vam pored osnovne zarade iz ugovora o radu isplaćuje i minuli rad, regres za godišnji odmor i naknadu za ishranu u toku rada.

Ovo su kategorije koje treba da stoje na svakom platnom listiću svakog zaposlenog. Ukoliko ove kategorije nemate na platnom listiću, vaš poslodavac je prekršio Zakon.

Da li su ovo samo kategorije na papiru i kakve koristi zaposleni imaju od toga, pročitajte u daljem tekstu.

 
pixabay.com

Minuli rad se isplaćuje

 “po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca  – najmanje 0,4% od osnovice.”

Minuli rad se računa na osnovnu zaradu koja je naznačena u ugovoru o radu.

Na primer:

Ako kod jednog poslodavca radite 5 punih godina, i po ugovoru o radu imate osnovnu zaradu u visini od 40.000 dinara ( ovo je bruto 1 osnovna zarada, više o tome pročitajte OVDE) onda je vaš minuli rad:

 5 godina x 0,4%  = 2%

2% x 40.000 dinara = 800 dinara

Znači vaša bruto 1 zarada sada iznosi 40.800 dinara i ovo je iznos na koji se računaju porez i doprinosi iz zarade, i isplaćuje neto zarada.

Regres za godišnji odmor

mora da bude definisan  (1) opštim aktom poslodavca i  (2) da bude izražen u novcu.

  1. Opši akt poslodavca može da bude kolektivni ugovor poslodavca (kod većih poslodavaca), odluka poslodavca (kod manjih).
  2. Zakon o radu definiše samo da iznos regresa mora da bude izražen u novcu. Ali ne propisuje minimalnu visinu regresa. Što znači da poslodavac može opštim aktom definisati da regres iznosi 100 dinara mesečno (ili čak godišnje) i time je ispoštovao Zakon.

Naknada za ishranu u toku rada

pixabay.com
 

Takođe, mora da bude definisana opštim aktom poslodavca i da bude izražena u novcu, ukoliko poslodavac ovo pravo nije obezbedio na drugi način.

Odnosno, ukoliko vam poslodavac donosi doručak svako jutro ili imate menzu na poslu, tada nije u obavezi da vam isplaćuje naknadu za ishranu u toku rada.

Ukoliko to nije slučaj, poslodavac mora da odredi visinu naknade za ishranu u toku rada u novcu i da vam to isplaćuje.

Nažalost, ovde je isti slučaj kao kod regresa za godišnji odmor – Zakon ne definiše minimalni iznos naknade za ishranu u toku rada, pa tako može da utvrdi da naknada iznosi 100 dinara mesečno, da bi ispoštovao Zakon, a vi se snađite sa tim toplim obrokom za mesec dana, što je, priznaćete, prilično nebulozno.

Treba još napomenuti da Zakon nije odredio nikakve olakšice za poslodavce ili minimalne neoporezive iznose regresa i toplog obroka kako bi stimulisao poslodavce da zaista isplaćuju realne iznose ovih naknada.

Znači, iz iznosa od 100 dinara toplog obroka ili regresa poslodavac mora da plati porez od 10% i doprinose koji iznose zbirno 19,9%, i plus doprinose na zaradu koji iznose 17,9%.

Upravo iz tog razloga većina poslodavaca ove naknade određuje u smešno niskom iznosu, kako bi zadovoljila formu zakona, a neki poslodavci ih čak ne određuju uopšte.

Jedino što vam se donekle isplati jeste da proverite da li vam poslodavac isplaćuje minuli rad. Jer ako kod jednog istog poslodavca radite 20 i više godina, mesečno vam zarada treba biti uvećana za minimum 8% (20 godina x 0,4% = 8%).

Ovde pročitajte šta još poslodavac može ili mora u određenim slučajevima da isplaćuje zaposlenom, i koji su to neporezivi iznosi isplata.

Pišite u komentarima ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi ovog teksta.

 

2 Comments