Poslodavac je u obavezi da vam pored osnovne zarade iz ugovora o radu isplaćuje i minuli rad, regres za godišnji odmor i naknadu za ishranu u toku rada.