Da li ste platili porez na imovinu?

Ažurirano: 14.02.2019.
 
 
Porez na imovinu ste u obavezi da plaćate ukoliko posedujete nepokrenosti u vlasništvu, bilo da ste fizičko ili pravno lice. Ovde ćemo reći nešto više o tome koje su vaše obaveze u vezi sa porezom na imovinu kao fizičkog lica ukoliko u vlasništvu imate kuću ili stan, kako da umanjite porez i šta da radite kada kupite novi stan.
 
 
 
Porez na imovinu je regulisanZakonom o porezima na imovinu, kao i podzakonskim aktima koje donosi lokalna samouprava, o kojima ćemo reći nešto više kasnije. Za fizička lica porez na imovinu se uvrđuje na godišnjem nivou – odnosno za kalendarsku godinu od 01.01. do 31.12. tekuće godine.
Rešenje o porezu na imovinu
Svake godine lokalna poreska administracija je u obavezi da vam pošalje Rešenje o porezu na imovinu, u kome se vide vaše obaveze za porez za datu godinu kao i instrukcije za plaćanje. To rešenje obično stiže počekom godine, a nekad i sredinom godine za tekuću godinu, u zavisnosti od ažurnosti naše lokalne samouprave.
U svakom slučaju vi ste u obavezi da plaćate porez na imovinu kvartalno, odnosno svaka tri meseca i to na sledeći način:
  • za prvi kvartal tekuće godine (od 01.01. do 31.03.) porez morate platiti do 15.02. tekuće godine;
  • za drugi kvartal tekuće godine (od 01.04. do 30.06.) porez morate platiti do 15.05. tekuće godine;
  • za treći kvartal tekuće godine (od 01.07. do 30.09.) porez morate platiti do 15.08. tekuće godine;
  • za četvrti kvartal tekuće godine (od 01.10. do 31.12.) porez morate platiti do 15.11. tekuće godine.
Akontaciono plaćanje poreza

Ukoliko vam npr. u 2019. godini ne stigne novo Rešenje o porezu za tu godinu do 15.02.2019., vi ste svakako u obavezi da porez za prvi kvartal 2018. godine platite do 15.02.2018. godine, i ovo se zove akontaciono plaćanje poreza.

Iznos poreza koji plaćate u tom slučaju jednak je iznosu poreza koji ste platili za poslednji kvartal 2018. godine.  Ovako plaćate porez sve dok ne dobijete Rešenje o porezu za 2019. godinu, u kome se vidi stvarna visina obaveze za tu godinu odnosno svaki kvartal u 2019.godini.

Ukoliko ste akontaciono platili više porez nego što stoji u rešenju za 2019. godinu, jednostavno u sledećem kvartalu, prilikom plaćanja poreza, oduzmite taj iznos više plaćenog poreza od obaveze za taj kvartal, kako ne biste bili u pretplati. Ukoliko se akontaciono platili manje porez nego što stoji u rešenju za 2019. godinu, razliku manje plaćenog poreza, do tada, morate da uplatite po dobijanju Rešenja od lokalne poreske administracije.

Kako se utvrđuje porez za fizička lica?

 
Rekli smo da lokalna poreska administracija utvrđuje porez Rešenjem. Poreska stopa iznosi:
Na poresku osnovicu
Plaća se na ime poreza
(1) do 10.000.000 dinara
Do 0,40%
(2) od 10.000.000 do 25.000.000 dinara
porez iz podtačke (1) + do 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara
(3) od 25.000.000 do 50.000.000 dinara
porez iz podtačke (2) + do 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara
(4) preko 50.000.000 dinara
porez iz podtačke (3) + do 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara
 
U suštini, za većinu nas stopa iznosi 0,4%, s obzirom da imamo stanove u vrednosti do 10.000.000 dinara.
Vrednost nepokretnosti se utvrđuje na sledeći način:
Vrednost nepokretnosti=
korisna površina
x
prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost
 

Prosečnu cenu nepokrenosti po zonama utvrđuje lokalna samouprava na osnovu cena ostvarenih u prometu nepokretnosi po zonama u periodu od 01.01. do 30.09. godine koja prethodi godini za koju se uvrđuje porez na imovinu. Ove prosečne cene jedinica lokalne samouprave objavljuje na svom sajtu i u Službenom glasniku grada, svake godine do 30. novembra, i te cene važe prilikom utvrđivanja poreza na imovinu u narednoj godini. Npr. lokalna samouprava je u obavezi da objavi akt o prosečnim cenama do 30.11.2018. godine za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu.

lpa.beograd.gov.rs
Takođe, ovako utvrđena vrednost nepokretnosi može da se umanji za amortizaciju u visni od 1% godišnje, a najviše do 40%. Odluku o visini stope amortizacije takođe donosi lokalna samouprava i objavljuje je na svom sajtu ili u Službenom glasniku grada. Ovo je ostavljeno kao mogućnost lokalnoj samoupravi – da umanji vrednost objekta za amortizaciju. Međutim ukoliko lokalna samouprava ne donese akt o visini stope amortizacije, vrednost objekta se neće umanjivati za amortizaciju.
 

Kako da smanjim porez na imovinu?

?Utvrđeni porez na kući ili stanu u kojem živite umanjuje se za 50%, a najviše 20.000 dinara.
?Ukoliko imate više od 65 godina i stan površine do 60m2, utvrđeni porez vam se umanjuje za 75%. Ali pazite, u stanu u kojem živite moraju da stanuju samo lica starija od 65 godina da biste dobili umanjenje poreza od 75%.

Planirate da kupite stan ili se skoro postali vlasnik jednog…

✋Ukoliko ste u ovoj godini kupili stan ili kuću, dobili u nasledstvo, neko vam je poklonio i sl., morate da popunite i dostavite Poresku prijavu lokalnoj poreskoj administraciji. To radite samo jednom kada kupite stan, dobijete na poklon i sl, svake sledeće godine nemate tu obavezu. Takođe, proverite pre kupovine stana da li je prethodni vlasnik izmirio sve obaveze vezano za porez na imovinu, da ne biste sa tim imali komplikacija. Poreska prijava se podnosi na obrascu PPI-2, možete ga skinuti sa interneta i popuniti. Uputstvo za popunjavanje nalazi se u
Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Uz poresku prijavu lokalnoj poreskoj administraciji dostavljate i dokaz o vlasništvu (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu i sl.) i važeću ličnu kartu.
 

PPI 2 u excel-u

I na kraju ovde možete skinuti najnoviji obrazac Poreske prijave poreza na imovinu PPI2 u excel formatu za popunjavanje:
 

PPI 2 od 01.01.2019. Download