Godišnji porez na dohodak građana za kvalifikovana novozaposlena lica

Sva kvalifikovana novozaposlena lica treba detaljno da pogledaju PPP PO obrazac (Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku) koji su dobili od svojih poslodavaca za 2020. godinu. Naime, posebno treba da obratite pažnju na polja:

3.5 – Porez

3.6 – Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret primaoca

Proveru izvršite u smislu da li su u ovim poljima iskazani puni porez i doprinosi ili umanji porez i doprinosi za iznos olakšica koja je važila u 2020. godini.

Kako to utiče na godišnji porez koji ćete platiti?

U poreskoj prijavi PPDG2-R u poljima predviđenim za unos poreza i doprinosa na teret zaposlenog za kvalifikovano novozaposleno lice može se uneti:

  1. iznose kao da su porez i doprinosi plaćeni u celosti; U ovom slučaju je iznos godišnjeg poreza koji lice treba da plati MANJI.
  2. samo plaćene iznose poreza i doprinosa (znači bez 100% PIO i bez 70% poreza na zarade). U ovom slučaju je iznos godišnjeg poreza koji lice treba da plati VEĆI.

Velika dilema postoji u vezi sa unosom podataka u poresku prijavu za godišnji porez, odnosno u obrazac PPP PO koji je poslodavac bio dužan da dostavi ovim licima od 31.01.2021. godine za prethodnu godinu.

Šta je PPP PO obrazac?

Pravno lice koje je vama kao fizičkom licu isplaćivalo neku neto naknadu po bilo kom osnovu u obavezi je da vam dostavi PPP PO obrazac. Osnove po kojima ste primali novac mogu biti razne, najčešće su: zaposlenje, autorski ugovor, privremeni i povremeni poslovi, zakupi pokretnih stvari i nepokretnosti i sl.
To pravno lice je u obavezi da vam dostavi PPP PO obrazac najkasnije do 31.01 tekuće godine za prethodnu godinu. Ovo propisuje Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku. Sadržina obrasca je tačno propisana Pravilnikom. Iz podataka u obrascu možete da izračunate neto prihod koji ste ostvarili u toku godine od datog pravnog lica. Taj obrazac je jedan od osnova za podnošenje poreske prijave za godišnji porez. Odnosno iz tog obrasca utvrđujete da li ste dužni da podnesete poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

Isplaćeni vs Obračunati prihodi

Za godišnji porez na dohodak građana važi pravilo da se u poreskoj prijavi iskazuju prihodi koji su isplaćeni, kao i porez i doprinosi koji su plaćeni na taj prihod. Postavlja se pitanje da li se za iznos neplaćenih PiD umanjuje osnovica za godišnji porez na dohodak građana. Obzirom da se kod kvalifikovanih novozaposlenih lica jedan deo poreza i doprinosa ne plaća, već samo obračunava, 

Ministarstvo finansija na ovu temu nije dalo mišljenje, iako je to trebalo da učini, pa je ostavljeno poreskim obveznicima da se sami snalaze.

Prema našem mišljenju, kvalifikovani novozaposleni treba da iskažu pune poreze i doprinose, odnosno kao da su obračunati porezi i doprinosi na platu bez olakšica.

Ovo iz razloga što način ostvarivanja poreske olakšice, koju ostvaruje poslodavac, ne bi trebalo da utiče na zaposlenog. Odnosno, ne treba zaposleni da plaća veći godišnji porez na dohodak građana zato što poslodavac ostvaruje olakšicu na konto njegove plate.

Analogija sa drugom vrstom olakšica

Pogledajmo analogiju sa drugom vrstom poreskih olakšica gde poslodavac ostvaruje povraćaj određenog procenta plaćenih poreza i doprinosa (u skladu sa članom 21v Zakona o porezu na dohodak građana). Ovi porezi i doprinosi se evidentiraju u punom iznosu u PPP PO obrascu. I tretiraju se kao da su plaćeni u celosti. Tada postaje logično da se porez i doprinosi koje poslodavac obračunava a ne plaća (kao u slučaju kvalifikovanih novozaposlenih lica), takođe evidentiraju na isti način. Smisao ove dve vrste poreskih olakšica je isti, samo je tehnika sprovođenja drugačija.

Dok Ministarstvo ne da precizno objašnjenje u vezi sa ovom tematikom savetujemo vam da iskazujete pune poreze i doprinose u poreskoj prijavi za godišnji porez na dohodak građana kako ne biste bili oštećeni, odnosno platili veći porez zbog nerazumevanja.
Osnov za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana je PPP PO obrazac. Proverite sa vašim poslodavcem da li je u taj obrazac uneo pune poreze i doprinose ili samo plaćeni deo poreza i doprinosa. Pa tek nakon toga izvršite prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu.

Leave a Reply

fourteen − seven =