Da li moram podneti prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu?

Godišnji porez na dohodak građana
pixabay.com

Sva lica koja su ostvarila neto dohodak u toku 2020. godine u visini većoj od 2.987.424 dinara, dužna su da podnesu poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana. Prijava se podnosi na obrascu PPDG2-R najkasnije do 17.05.2021. godine.

Prvi korak je da utvrdite da li podležete ovom porezu ili ne.
Kako biste znali da li ste uopšte obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana potrebno je da:

 1. znate koji prihodi se oporezuju godišnjim porezom na dohodak građana;
 2. saberete sve ove prihode, odnosno prilive koje ste ostvarili u toku 2020. godine;

Prihodi koji se OPOREZUJU godišnjim porezom na dohodak građana

U osnovicu za godišnji porez na dohodak građana ulaze svi prihodi koji su isplaćeni u toku 2020. godine. Nezavisno od toga na koji period se ti prihodi odnose. Svi prihodi prikazani u narednom pregledu ulaze u obračun godišnjeg poreza na dohodak građana:

 • Plata i sva primanja koja ste ostvarili od poslodavca preko neoporezivog iznosa a ne odnose se na platu (npr. dnevnica za sl. put preko neoporezivog iznosa);
 • prihod od samostalne delatnosti:
  1. kod paušalaca u osnovicu za godišnji porez ulazi mesečna osnovica po rešenju poreske uprave za svaki mesec kada su bili aktivni;
  2. kod preduzetnika knjigaša u osnovicu ulazi dobit ostvarena na kraju godine i prikazana u poreskoj prijavi za 2020. godinu;
 • prihodi od autorskih prava ili nekih drugih vrsta ugovora koje ste imali u toku 2020. godine a po kojima ste obavljali određeni rad za druga pravna ili fizička lica;
 • prihod od izdavanja nepokretnosti (npr. stan), kao i izdavanja pokretnih stvari (npr. automobil koji ste dali u zakup);
 • prihodi sportista i sportskih stručnjaka;
 • prihodi od pružanja ugostiteljskih usluga;
 • drugi prihodi iz člana 85. zakona o porezu na dohodak građana (npr. prihodi kod kojih ste podneli PP OPO poresku prijavu kao frilenser i sl.);
 • svi prihodi po gore pomenutim osnovama koje ste ostvarili u drugoj državi, umanjeni za porez plaćen u drugoj državi;

Prihodi koji se NE OPOREZUJU godišnjim porezom na dohodak građana

Postoje i prihodi koje ste možda ostvarili u toku 2020. godine, ali oni ne podležu oporezivanju godišnjim porezom. Da biste lakše radvojili ove prihode u nastavku ih detaljno navodimo:

 • prihodi od dividende i učešća u dobiti;
 • prihodi od kamata po osnovu zajma, štednih i drugih depozita, po osnovu hartija od vrednosti;
 • prihodi od kapitalnih dobitaka (npr. prodaja akcija na berzi i sl.);
 • prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda;
 • prihod od dobitaka na igre na sreću;
 • prihodi od osiguranja lica;

Kako da izračunam da li prelazim limit za godišnji porez na dohodak građana?

Opcija 1: Ukoliko niste ostvarivali prihod kao preduzetnik u 2020.g: Jednostavno izvucite mesečne izvode za celu 2020. godinu po svim tekućim računima na kojima ste primali uplate kao fizičko lice. Saberite sve prilive koji se oporezuju godišnjim porezom. I ukoliko prelazite iznos od 2.987.424 u obavezi ste da podnesete poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

Opcija 2: Ukoliko ste u toku 2020. godine bili preduzetnik onda na gore opisani način nećete moći proveriti limit za godišnji porez jer ste na vaš privatni račun sigurno prenosili sredstva sa tekućeg računa preduzetnika a oni ne ulaze u limit na gore opisani način. U tom slučaju sve prilive koje ste imali kao preduzetnik – prenos novca sa vašeg preduzetničkog računa na privatni – isključite iz računice. U zavisnosti da li ste bili paušalac ili knjigaš u računicu dodajte sledeće,

 • Paušalac: saberite sve mesečne osnovice za porez i doprinose i od toga oduzmite plaćene poreze i doprinose – to je neto paušalca koji ulazi u osnovicu za godišnji porez.
  U skladu sa tim ako ste cele godine imali prihod samo od paušala sigurno niste dostigli limit za godišnji porez na dohodak građana. Jer bi u tom slučaju osnovica za paušal trebala biti izuzetno visoka (oko 470.000 din mesečno, a toliku osnovicu nema niko sigurno);
 • Knjigaš: jednostavno dodajte dobit koju ste ostvarili u prethodnoj godini, a to će znati vaš knjigovođa;

U ovom tekstu se nismo posebno bavili samim načinom podnošenja poreske prijave. Tu temu objavili smo u posebnom tekstu koji možte pročitati:

Kako se podnosi poreska prijava za godišnji porez?