Kako se podnosi poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana?

Sva lica koja su ostvarila neto dohodak u toku 2020. godine u visini većoj od 2.987.424 dinara dužna su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana. Ukoliko niste sigurni da li ste dužni da podnesete ovu poresku prijavu, to možete saznati u posebnom tekstu koji smo napisali upravo na tu temu:

Da li moram podneti prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu?

Definisanje pojmova u vezi sa godišnjim porezom

Da bismo razumeli kako se popunjava poreska prijava prvo moramo definisati i razumeti termine koji se koriste u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana (ne brinite na kraju teksta daćemo primer kroz koji će svi ovi pojmovi biti jasniji):

 • Neoporezivi iznos – to je trostruki iznos prosečne godišnje zarade, trenutno za 2020.g neoporezivi iznos je 2.987.424; iz godine u godinu ovaj iznos se menja jer se i prosečna zarada menja. Ovaj podatak je poznat svake godine nakon 25. februara za prethodnu godinu;
 • Bruto prihod – to je vaš ukupan prihod zajedno sa porezom i doprinosima koji su plaćeni. Na primeru plate to je vaša neto plata + porez i doprinosi plaćeni na teret radnika; (Polje 3.2 PPP PO obrasca)
 • Oporezivi prihod – to je u stvari bruto prihod umanjen za normirane troškove, poreske olakšice, i druga umanjenja; Ovo je najjednostavnije shvatiti na primeru plate. Npr. ukoliko je vaša bruto plata (bruto prihod) 116.300 dinara vaš oporezivi prihod je 100.000 dinara. Ovo iz razloga što postoji neoporezivi deo plate koji je u 2020.g bio 16.300 dinara. Na primeru autorskog ugovora gde su norimirani troškovi npr. 43% (116.300 x 43% = 50.009 din) oporezivi prihod je: 116.300 – 50.009= 66.291 dinara; (Polje 3.4 PPP PO obrasca)
 • Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda – to su iznosi koje oduzimate od oporezivog prihoda, praktično porez i doprinosi koji su plaćeni na taj vaš prihod; (polje 3.5 i 3.6 PPP PO obrasca)
 • Dohodak za oporezivanje – to je u stvari vaša osnovica za godišnji porez na dohodak građana, dobija se kada se od svih vaših oporezivih prihoda oduzmu svi porezi i doprinosi koji su plaćeni na taj oporezivi prihod.
 • Lični odbici – to je iznos koji još može da umanji dohodak za oporezivanje. Zakonom su tačno definisani procenti ličnih odbitaka i oni iznose kako slede:
  40% prosečne godišnje zarade za poreskog obveznika, odnosno za vas koji podnosite poresku prijavu (za 2020.g to je iznos od 398.323 dinara)
  15% prosečne godišnje zarade za svakog izdržavanog člana porodice (za 2020.g to je iznos od 149.371 dinara po svakom izdržavanom članu porodice)
  ono što je bitno kod ličnih odbitaka znati jeste da lični odbici ne smeju biti veće od 50% od dohotka za oporezivanje. Znači ako je vaš dohodak za oporezivanje 400.000 dinara, vaši lični odbici mogu biti maksimum 250.000 dinara. Odnosno minimum na polovinu dohotka za oporezivanje morate platiti godišnji porez.
 • Oporezivi dohodak – to je u stvari dohodak za oporezivanje minus svi lični odbici. To je krajnji iznos koji se oporezuje stope godišnjeg poreza na dohodak građana;
 • Godišnji porez – iznos godišnjeg poreza na dohodak građana koji treba da platite za datu godinu.

Stope godišnjeg poreza

Postoje dve stope prema kojima se plaća godišnji porez na dohodak građana. I one zavise od visine dohotka za oporezivanje; Stope su sledeće:

 • Porez po stopi od 10% – plaća se na oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade (i sad vam više ništa nije jasno :). U iznosima to izgleda ovako: 10% poreza plaćate na iznos oporezivog dohotka od 5.974.848 dinara.
 • Porez po stopi od 15% – plaća se na oporezivi dohodak preko šestostruke prosečne godišnje zarade. U iznosima to izgleda ovako: 15% poreza plaćate na iznos oporezivog dohotka preko 5.974.848 dinara.

Načini podnošenja poreske prijave za godišnji porez

Poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana možete podneti na dva načina:

 1. Elektronski preko portala ePoreza – da biste bili u mogućnosti da na ovaj način podnesete poresku prijavu potrebno je da imate kvalifikovani elektronski sertifikat.
 2. Papirno u Filijali Poreske uprave prema mestu stanovanja – Poresku prijavu kao i ostala dokumenta popunite i odštampate, potpišete na mestima predviđenim za to i sve zajedno predate na pisarnici Porekse uprave. Savet: Napravite i dopis u kome ste pobrojali sve što dostavljate poreskoj upravi. Taj dopis odštampajte u dva primerka, jedan primerak zajedno sa dokumentacijom predajte na pisarnici, drugi primerak tražite da vam overe pečatom i potpisom kako biste imali dokaz o predatoj poreskoj prijavi.

Dokumentacija koja se prilaže uz poresku prijavu

Kod godišnjeg poreza nije dovoljno predati samo poresku prijavu već morate predati i dodatnu dokumentaciju kojom potvrđujete svaku od činjenica navedenih u poreskoj prijavi. Dokumentaciju koja se obavezno prilaže uz poresku prijavu (elektronsku ili papirnu prijavu) možemo podeliti na dva dela:

 • Dokumentacija kojom se dokazuje nastanak prihoda koje ste uneli u poresku prijavu. Za različite vrste prihoda dokumentacija je sledeća:
  Za zarade – PPP PO obrazac koji ste dobili od isplatioca prihoda
  Za ostale ugovore npr. autorsko delo, ugovor o delu, ugovor o zakupu sa pravnim licem – takodje PPP PO obrazac koji ste dobili od isplatioca prihoda;
  Za paušal ukoliko ste bili paušalac – Rešenje za paušalni porez i rešenje za doprinose za godinu za koju podnosite poresku prijavu;
  Za porez na prihod od samostalne delatnosti ukoliko ste bili “knjigaš” – Poreska prijava PPDG1S za godinu za koju podnosite poresku prijavu;
 • Dokumentacija kojom dokazujete da imate osigurana lica (ovo samo ukoliko ste uneli lične odbitke za osigurana lica u poresku prijavu) – Izvod iz matične knjige za maloletnu decu, Potvrdu o školovanju za punoletnu decu, Izvod iz matične knjige venčanih za supružnika, Potvrdu o nezaposlenosti sa zavoda za zapošljavanje i sl.

Primer obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana

U ovom primeru polazimo od pretpostavke da je lice imalo samo prihod od plate u toku 2020. godine. I da je njegova Bruto plata mesečno iznosila: 1.000.000 dinara svih 125 meseci. Takodje pretpšstavljamo da lice ima dvoje maloletne izdržavane dece.

 • Bruto prihod = 1.000.000 dinara x 12 meseci = 12.000.000
 • Oporezivi prihod = (1.000.000 – 16.300) x 12 meseci = 11.804.400 dinara
 • Porez i doprinosi na teret primaoca = 226.953 x 12 meseci =2.723.436 dinara
 • Ukupno = 11.804.400 – 2.723.436 = 9.080.964 dinara
 • Neoporezivi iznos = 2.987.424 dinara
 • Dohodak za oporezivanje = 9.080.964 – 2.987.424 = 6.093.540 dinara
 • Lični odbici: ukupno =697.065 dinara
 • Za poreskog obveznika = 398.323 dinara
 • Za dvoje dece = 149.371 x 2 = 298.742 dinara
 • Oporezivi dohodak = 6.093.540 – 697.065 = 5.396.475 dinara
 • Godišnji porez: Ukupno= 539.647 dinara
  • 10% x 5.396.475= 539.647 dinara (10% do šestostruke prosečne godišnje zarade)

Pružamo stručnu pomoć u podnošenju poreske prijave za godišnji porez

Ukoliko i nakon čitanja ovog teksta niste sigurni da možete sami da popunite poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana možete kontaktirati naš PSK tim koji će vas sprovesti kroz celokupan proces podnošenja poreske prijave.

U zavisnosti od vaše konkretne situacije reći ćemo vam šta sve ulazi u dohodak za oporezivanje, zatim šta sve treba da priložite kao dokaz poreskoj prijavi, popunićemo poresku prijavu umesto vas i dati instrukcije za predaju poreske prijave.

Kontaktirajte nas